Pasiūlymas dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir PAVB EPS valstybių ekonominės partnerystės susitarimu įsteigtoje Jungtinėje taryboje, dėl su Ginčų vengimo ir sprendimo procedūromis susijusio darbo tvarkos taisyklių ir Arbitrų bei tarpininkų elgesio kodekso priėmimo