KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl 2014–2020 m. Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos įgyvendinimo laikotarpio vidurio vertinimo