KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi (2014–2020) rakendamise vahehindamise kohta