Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8810 – Ardian/DRT) (Text s významom pre EHP )