Inwerkingtreding van Besluit nr. 1/2005 van de Associatieraad EU-Marokko van 4 augustus 2005 houdende afwijking van de bepalingen van Protocol nr. 4 betreffende de definitie van het begrip producten van oorsprong en de methoden van administratieve samenwerking bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds ( PB L 206 van 9.8.2005, blz. 8 )