/* */

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 26 mei 2005 in zaak C-283/03 (verzoek van het College van Beroep voor het bedrijfsleven om een prejudiciële beslissing): A. H. Kuipers tegen Productschap Zuivel (Gemeenschappelijke ordening der markten — Melk en zuivelproducten — Verordening (EEG) nr. 804/68 — Nationale regeling volgens welke melkfabrieken naar gelang van de kwaliteit van de geleverde melk een korting toepassen dan wel een toeslag betalen op de aan melkveehouders te betalen prijs — Onverenigbaarheid)