Kommissionens beslut av den 31 mars 2000 om upprättande av en förteckning över godkända stationer för insamling av sperma för import av sperma från hästdjur från tredje land och om ändring av beslut 96/539/EG och 96/540/EG [delgivet med nr K(2000) 912] (Text av betydelse för EES) (2000/284/EG)