Kennisgeving aan potentiële exporteurs in de Europese Unie in 2006 van gereguleerde stoffen die de ozonlaag afbreken, overeenkomstig verordening (EG) NR. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen