Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1406/2002 2002 birželio 27 d. įsteigiantis Europos jūrų saugumo agentūrą (tekstas svarbus EEE)