Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9707 — Aperam Alloys Imphy/Tekna Plasma Europe/ImphyTek Powders) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)2020/C 38/03