Komisijas Regula (EK) Nr. 1442/95 (1995. gada 26. jūnijs), ar kuru groza I, II, III un IV pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktosDokuments attiecas uz EEZ.