Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9740 — ISQ/Rubis/Rubis Terminal) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 83/03