Domstolens beslut (första avdelningen) den 1 april 2004 i mål C-156/03 P: Europeiska gemenskapernas kommission mot Les Laboratoires Servier SA (Direktiv 65/65/EEG och direktiv 75/319/EEG — Humanläkemedel — Dexfenfluramin och fenfluramin — Återkallande av ett godkännande för försäljning — Kommissionens behörighet — Villkor för återkallande — Uppenbart ogrundat överklagande)