Predmet C-78/13 P: Žalba koju je 15. siječnja 2013. podnio Constantin Hârsulescu protiv rješenja Općeg suda (osmo vijeće) od 13. studenoga 2012. u predmetu T-400/12, Hârsulescu protiv Rumunjske