Odobritev državne pomočiv skladu s členoma 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije — Primeri, v katerih Komisija nevloži ugovora (Besedilo velja za EGP)