Zaak T-725/15 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 29 februari 2016 — Chemtura Netherlands/EFSA („Kort geding — Procedure betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen — Openbaarmaking van documenten betreffende de opneming van een werkzame stof — Afwijzing van het verzoek om een vertrouwelijke behandeling van bepaalde informatie — Verzoek om voorlopige maatregelen — Geen spoedeisendheid”)