Uitvoeringsverordening (EU) nr. 826/2013 van de Commissie van 29 augustus 2013 tot goedkeuring van de werkzame stof sedaxaan overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 Voor de EER relevante tekst