Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničných fúziách kapitálových spoločností (KOM(2003)0703 - C5-0561/2003 - 2003/0277(COD))