Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 21 oktober 2003 in zaak T-302/01: Gerhard Birkhoff tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Ambtenaren — Artikel 2, lid 5, van bijlage VII bij Statuut — Stopzetting van betaling van toelage voor ten laste komend meerderjarig kind dat gebrekkig is of aan ernstige ziekte lijdt — Gewettigd vertrouwen)