Komission asetus (EY) N:o 1724/2004, annettu 1 päivänä lokakuuta 2004, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyn 68. erityisen tarjouskilpailun puitteissa