Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1724/2004 της Επιτροπής, της 1ης Οκτωβρίου 2004, για τον καθορισμό της ελάχιστης τιμής πώλησης αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη για την 68η ειδική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2799/1999