Beschikking van de Commissie van 25 januari 1999 betreffende de procedure voor de conformiteitsverklaring van voor de bouw bestemde producten overeenkomstig artikel 20, lid 2, van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad voor deuren, ramen, luiken, blinden, poorten en bijbehorend hang-en sluitwerk (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 117) (Voor de EER relevante tekst) (1999/93/EG)