2008/46/EG: Kommissionens beslut av den 14 december 2007 om inrättande av genomförandeorganet för forskning för förvaltningen av vissa områden av de särskilda gemenskapsprogrammen människor , kapaciteter och samarbete på forskningsområdet i enlighet med rådets förordning (EG) nr 58/2003 (Text av betydelse för EES )