2008/46/ES: Sklep Komisije z dne 14. decembra 2007 o ustanovitvi Izvajalske agencije za raziskave za upravljanje nekaterih delov posebnih programov Skupnosti Ljudje, Zmogljivosti in Sodelovanje na področju raziskav z uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 58/2003 (Besedilo velja za EGP )