2008/46/ES: Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2007 , ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre výskum na riadenie niektorých oblastí špecifických programov Spoločenstva Ľudia, Kapacity a Spolupráca v oblasti výskumu podľa nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 (Text s významom pre EHP )