2008/46/EK: Komisijas Lēmums ( 2007. gada 14. decembris ) par Pētniecības izpildaģentūras izveidi, lai pārvaldītu dažas pētniecības jomas Kopienas īpašajā programmā Cilvēki , Iespējas un Sadarbība , piemērojot Padomes Regulu (EK) Nr. 58/2003 (Dokuments attiecas uz EEZ )