2008/46/EB: 2007 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003 įsteigiama Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga tam tikroms su moksliniais tyrimais susijusioms specialiųjų Bendrijos programų Žmonės , Pajėgumai ir Bendradarbiavimas sritims valdyti (Tekstas svarbus EEE )