2008/46/ЕО: Решение на Комисията от 14 декември 2007 година за създаване на Изпълнителна агенция за научни изследвания за управлението на определени области от специалните програми на Общността Хора , Капацитети и Сътрудничество в сферата на изследователската дейност в съответствие с Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета (Текст от значение за ЕИП )