Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9872 — Atlas/Permasteelisa) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 238/02