2005/61/EG: Beschikking van de Commissie van 27 januari 2005 tot vaststelling van beschermende maatregelen tegen de ziekte van Newcastle in Bulgarije en tot intrekking van Beschikking 2004/908/EG (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 145)Voor de EER relevante tekst