Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Ο αντίκτυπος της κοινοτικής πολιτικής για τα χημικά προϊόντα στις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρώπης»