Luchtvervoersovereenkomst EG/Canada *** Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 maart 2011 betreffende het ontwerpbesluit van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, inzake de sluiting van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en Canada anderzijds (15380/2010 – C7-0386/2010 – 2009/0018(NLE))