Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9831 — OMV/Borealis) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 268/02