ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2987/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Δεκεμβρίου 1995 για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της βύνης