BESCHIKKING VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN (Tweede kamer) 7 juli 2011.#Mario Galvan tegen Europese Commissie.#Openbare dienst – Persoon die aanspraak maakt op hoedanigheid van ambtenaar of personeelslid van de Europese Unie – Beroep – Kennelijke niet-ontvankelijkheid – Niet eerbiediging van precontentieuze procedure.#Zaak F‑19/11. BESCHIKKING VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN (Tweede kamer) 7 juli 2011