93/178/EEG: Beschikking van de Commissie van 26 maart 1993 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met vesiculaire varkensziekte