Europos Sąjungos oficialusis leidinys, CE 280, 2006m