KOMISIJOS NUOMONĖ pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalies c punktą dėl Europos Parlamento padarytų pakeitimų Tarybos pozicijoje dėl pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004