P7_TA(2012)0467 EU-programma voor energie-efficiëntie-etikettering van kantoorapparatuur ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 december 2012 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een EU-programma voor energie-efficiëntie-etikettering van kantoorapparatuur en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 106/2008 betreffende een communautair energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur (COM(2012)0109 — C7-0077/2012 — 2012/0049(COD)) P7_TC1-COD(2012)0049 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 11 december 2012 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. …/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 106/2008 betreffende een communautair energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur