2006/1013/EG: Beschikking van de Commissie van 22 december 2006 waarbij een door Duitsland gevraagde afwijking krachtens Richtlijn 91/676/EEG van de Raad inzake de bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen wordt toegestaan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 7075)