Komisijas Regula (ES) 2016/238 (2016. gada 19. februāris), ar kuru groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 579/2014, ar ko piešķir atkāpi no dažiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 852/2004 II pielikuma noteikumiem attiecībā uz šķidro tauku un eļļu pārvadāšanu pa jūru (Dokuments attiecas uz EEZ)$