Komission asetus (EU) 2016/238, annettu 19 päivänä helmikuuta 2016, poikkeuksen myöntämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteen II tiettyihin säännöksiin, jotka koskevat nestemäisessä muodossa olevien öljyjen ja rasvojen merikuljetuksia, annetun asetuksen (EU) N:o 579/2014 liitteen muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)$