96/2/EG: Beschikking van de Commissie van 12 december 1995 houdende wijziging van Beschikking 94/85/EG tot vaststelling van een lijst van derde landen waaruit de Lid-Staten de invoer van vers vlees van pluimvee toestaan (Voor de EER relevante tekst)