Zaak T-745/14: Arrest van het Gerecht van 20 juli 2016 — TeamBank/EUIPO — Easy Asset Management (e@sy Credit) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie — Beeldmerk e@sy Credit — Ouder nationaal beeldmerk EasyCredit — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 53, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009”]