Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: SI/Mura, Slovinsko Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. decembra 2010 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/014 SI/Mura, Slovinsko) (KOM(2010)0582 – C7-0334/2010 – 2010/2243(BUD))