Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: SI/Mura, Slovenië Resolutie van het Europees Parlement van 14 december 2010 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/014 SI/Mura, Slovenië)(COM(2010)0582 – C7-0334/2010 – 2010/2243(BUD))#BIJLAGE