Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van definities voor de toepassing van de in artikel 104 en 104 B, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap bedoelde verbodsbepalingen (COM(93)0371 - C3-0355/93 - SYN 0466)