Sag C-701/19 P: Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 4. februar 2021 — Pilatus Bank plc mod Den Europæiske Centralbank (Appel – artikel 181 i Domstolens procesreglement – appel åbenbart ugrundet – økonomisk og monetær politik – tilsyn med kreditinstitutter – suspensionsforanstaltninger truffet af den nationale tilsynsmyndighed – udpegning af en kontaktperson – betinget kommunikation med Den Europæiske Centralbank (ECB) – inddragelse af godkendelse før anlæggelse af søgsmålet – annullationssøgsmål – afvisning – ingen klar og præcis fremstilling af de for Retten fremsatte anbringender – manglende godtgørelse af søgsmålsinteresse – fejlagtig kvalificering som forberedende retsakt – ny begrundelse)