Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης [Υπόθεση M.9611 — Pavilion Energy / Iberdrola Group (European LNG Asset Portfolio)] Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)2019/C 386/11