Zaak C-41/11: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 28 februari 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — België) — Inter-Environnement Wallonie ASBL, Terre wallonne ASBL/Waals Gewest (Milieubescherming — Richtlijn 2001/42/EG — Artikelen 2 en 3 — Milieueffectbeoordeling van bepaalde plannen en programma’s — Bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen — Plan of programma — Geen voorafgaande milieubeoordeling — Nietigverklaring van plan of programma — Mogelijkheid om gevolgen van plan of programma te handhaven — Voorwaarden)